Счетоводни активи и пасиви - какво трябва да знаем

Счетоводни активи и пасиви - какво трябва да знаем

Много често се говори за счетоводния баланс на дадена фирма, споменават се термини, като активи и пасиви и на база на тях, хората си вадят заключение за състоянието ѝ. Малко хора са съвсем наясно какво се крие зад думите актив и пасив, особено когато се касае да потърсят оферта от счетоводител. Решихме да въведем яснота по въпроса и да отбележим най-важните неща за тези две категории в счетоводния баланс.

Какво означава актив и за какво се ползва?

Активите най-общо казано са всички пари и средства дошли от някаква дейност на фирмата. Ако фирмата се занимава с покупко-продажби, то всички средства, ресурси, които са постъпили от техни успешни сделки са активи. Потокът на тези средства е непрестанен - те се получават от една дейност и след това се използват за друга. Заради „активността“ им са наречени активи.

За какво може да се използват едни активи?

Благодарение на тях, компанията има икономическа изгода, тоест може да придобие още активи. Може те да се използват, за да се произведат още стоки или да се подобри качеството на услугата. Може да се погаси с даден актив, старо задължение. Може да се инвестира в съвсем различно предприятие или да се разпредели между акционерите, собствениците на компанията. Сами се досещате, че когато един актив се инвестира в нов проект, в инвестиция или примерно в закупуването на суровина за направата на продукция - то той вече е разход. Разходите на дадено предприятие или фирма също са активи.

Какви видове активи има?

Разделението им се прави на база време. Ако те се изхарчват бързо - краткотрайни (текущи), ако се изхарчват бавно (амортизират) - дълготрайни. Разделят се и на материални, нематериални и финансови. Дълготрайните материални активи са част от производството, услугите или изобщо дейността на една фирма за период повече от една година - сградата в която се помещава фирмата, автомобилите, земя или машини. Текущите краткотрайни активи са тези, които влизат и излизат бързо от цикъла на производство - суровините, стоките и др. Дълготрайните финансови активи са предимно заеми и аванси, които компанията е дала на трети лица или фирми. Тук обаче влизат и парите, които фирмата е вложила в инвестиции, акции или пък сама си е изкупила някаква част от акциите (парите за закупуването им също се смятат за ДФА). Има една последна група дълготрайни нематериални активи, която е много интересна. Тя не включва пари или някакъв вид финанси, а точно обратното - всичко онова, в което се е вложил някакъв труд и ще остане за повече от 1 година. Помислете за патентите, софтуери, лицензи, изобщо всички продукти от дейност, които нямат материално-веществена форма.

дълготраен материален актив фабрика

Какво означава пасив?

Най-общо казано пасивите, това е капиталът на една фирма. Капиталът включва както собствения капитал, привлечения, задълженията и др. За да се покрият тези всички пера от счетоводния баланс се използват активите. Без капитал и без пасиви, нито една компания не може да функционира. Макар и условно пасивите да се делят на дългосрочни и краткосрочни, те в счетоводния баланс са разделени на по-различен принцип.

Първо се отбелязва собствения капитал, който включва записания капитал, изплатените премии, резервите и натрупаната печалба или непокритата загуба от минали години. Следващата част от пасивите са провизиите за задължения, данъци, пенсии и др. Последната част от пасивите са задълженията, които вече едно по едно се разделят на краткосрочни и дългосрочни. Задълженията могат да бъдат всякакви - към персонала, към фирми доставчици, към банки, към други компании и др.

За да може счетоводния баланс да е правилно изготвен активите трябва да са равни на пасивите. Дори и да има непокрити задължения, те се отразяват и в двете половини и сметкопланът се изравнява. Това е изключително трудна материя за много голяма част от хората, заради това и счетоводителите са толкова ценени професионалисти. Хубаво е обаче, хората, които имат свой бизнес поне малко да разбират от счетоводство и да си следят потока на парите. Добрият счетоводител ще помогне, ще обработи документите, ще изготви счетоводния баланс, даже ще даде насоки за бъдещо развитие, но няма да стой до рамото на клиентите си всяка секунда за да ги насочва в логичната финансова посока. Точно заради това базовото познание на счетоводството никога не е излишно.  

 

5
, обновено на 08/07/2019
публикувал: News359.bg