Проект BG05M2OP001-1.002-0002  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Проект BG05M2OP001-1.002-0002   „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

УНСС, в партньорство с четири университета: ТУ - Габрово, ИУ – Варна, РУ „Ангел Кънчев“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИИКТ – БАН, изпълнява проект за изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни за целите на дигитализацията на икономиката в България.

В рамките на проекта се изгражда облачна и хостинг инфраструктура с достъп от страната и чужбина; провеждат се изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на големи данни; разработват се научноизследователски и приложни услуги в основни икономически области и иновативни методи за събиране и обработка на големи данни.

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Период на изпълнение: 30.03.2018 г. -  30.11.2023 г.

Сайт на проекта: http://bigdatacc.bg

5
, обновено на 04/12/2019
публикувал: News359.bg