Какво трябва да знаем за ОВОС

Какво трябва да знаем за ОВОС

Човешката дейност, била тя стопанска или битова, винаги има своя отпечатък върху околната среда. В зората на 21-и век редица научни открития, климатични и екологични феномени ни накараха да се замислим до каква всъщност степен ние оказваме негативен ефект върху природата. Всичко това в крайна сметка рефлектира върху нас, както и върху всички живи същества на планетата. Замърсяването отравя собствената ни храна, а също и водата, която пием, и въздуха, който ни е нужен за живот.

Това накара много от държавите и мултинационалните корпорации в света да се замислят как може тези отрицателни последствия да бъдат предотвратени или ограничени до възможния минимум.

Европейският съюз, например, отдавна въвежда политически, стратегически и законодателни мерки за целта. Сред тях е въведеното задължение за провеждане на Оценка на въздействието върху околната среда. Процедурата по ОВОС консултации се прилага за абсолютно всички проекти в рамките на общността, които имат екологично въздействие, по силата на Директива за ОВОС. Като член на ЕС България е длъжна също да я прилага.
 

ОВОС се изисква за много широка гама от проекти. Задължени са, например, инвестиционните предложения от инфраструктурната сфера, строителството на фабрики и заводи, енергопроизводството и др. Друг високорегулиран сектор е управлението на отпадъци. Но на екологична оценка подлежат понякога и наглед доста малки проекти като строеж на ферми, кладенчови инсталации и др.

Кой отговаря за прилагането на процесът по ОВОС?

У нас основната отговорност за контрола по прилагането на екологична оценка се пада на МОСВ. Регионалните инспекторати на министерството прилагат тези задължения на местно ниво.

Кога и от кого трябва да се задвижи процедурата?

Най-добре е да започнем да мислим за екологичната оценка на инвестиционното си предложение още в началния концептуален етап. Колкото се може по-рано инициирайте процеса по екологичните консултации.

Когато нашето инвестиционно предложение е готово, се подава заявление за разглеждането му до съответните власти. Представя се основната информация за проекта и се иска решение от страна на регулатора относно нуждата от изготвяне на Доклада по ОВОС.

При необходимост от доклад той се изготвя от екип от независими експерти в различни сфери на екологията. Всеки от тях описва и обосновава приложената от него методология и декларира с името си достоверността съжденията, които е вложил.

В рамките на 1 месец, след като сме подали нашия ДОВОС, МОСВ или съответният РИОСВ излиза с решение по него. Оценката по доклада може да бъде положителна или отрицателна. В случай че тя е положителна, автоматично се счита, че проектът отговаря на очертаните изисквания. Негативната оценка означава, че проектът е недопустим по ОВОС. Макар и рядко, подобен незадоволителен резултат може да се получи и при зле изготвен доклад. В някои случаи екологичното министерство излиза със забележки към подадения ДОВОС. В случай че изброените нередности бъдат разрешени, инвестиционното предложение може все пак да получи зелена светлина.

При отрицателен отговор от страна на екорегулатора неговата оценка може да бъде обжалвана по установения съдебен ред.

Основно задължително съдържание на доклада по ОВОС

Всеки ДОВОС трябва да включва определен диапазон от задължително присъстващо съдържание, което е изискуемо по закон. 

Докладът трябва да включа най-напред детайлно описание на всички основни данни за проекта. Прави се разбор на необходимата работна площ, а също и на суровините и материалите, които ще са нужни за изграждането и реализацията на начинанието. Прави се преглед и на основните характеристики на заобикалящата природа.

В рамките на доклада следва да бъде включена и оценката на рисковете за здравето и живота на хората и всички животни и растения в района, които инвестиционният проект би могъл да представлява. Този анализ се прави по специална методология, а на достигнатите изводи се отделя специална част от екологичния доклад. 

Ecoabonament е специализиран екопортал, на който ще научите всичко за ОВОС и всички други услуги в сферата на екологията.

0
, обновено на 21/04/2021
публикувал: News359.bg