Как да получите кредит?

Как да получите кредит?

В момента предлагането на потребителски кредити е доста широко, обхващайки различни видове финансови институции, като банки, кооперации, търговски къщи и др. За да оценят вашето заявление за кредит, те ще поискат информация, за да потвърдят способността ви да плащате, което ще обуславя както отпускането, така и условията на предлагания кредит.

Трябва да вземете под внимание, че наред със спазването на закона, който урежда този вид операция , всяка институция има автономия да установи условията, които счита за подходящи, когато отпуска кредит.

При искане на заем финансовата институция може да предложи някои платежни улеснения, към които клиентът може да избере, но трябва да заплати тяхната стойност.

Какво представляват месеците отсрочка и неплащане при потребителски кредит?

Те са специални условия, които ви позволяват да разсрочите плащането на вноски по кредита. Отлагането на плащането на кредитни вноски е решение с осезаеми ефекти.

Институциите предлагат основно две условия, които позволяват разсрочване на плащането на вноски и които дори могат да съществуват едновременно в един и същи кредит, ако страните се споразумеят за това в момента на сключване на договора.

Това са:

1.Гратисен месец: в този случай клиентът може да започне да плаща първата вноска на дата след първия падеж, период, който обикновено варира от една до шест вноски от датата на отпускане на кредита. Това обаче носи разходи за клиента, тъй като през месеците, в които не е платена вноската, се натрупват лихви върху капитала, което води до увеличаване на първоначалния дълг и следователно на стойността на вноската за плащане.

2.Месеци на неплащане: клиентът може да избере да не плаща една или повече вноски по кредита на падеж, при условие че са изпълнени условията, договорени с лицето, което отпуска кредита, но като насрещна страна трябва да се има предвид че това води до натрупване на лихвата на неплатената вноска, която се добавя към дължимия капитал.

Трябва да се помни, че при заявяване на този вид модалност, броят на вноските за плащане няма да варира, тъй като стойността на вноската ще бъде оценена в зависимост от заявения от клиента срок.

Възможно е също така да поискате заем, за да можете да плащате други заеми и по този начин да предоговорите финансовите условия, за да наредите бюджета или да се изправите пред промени във финансовите условия.

Възможно ли е авансово плащане на кредит?

Предплащането е неотменимо право, което се упражнява при определени точно определени условия. Стига да отговаряте на изискванията, възможно е да платите кредит предварително.

Предсрочното плащане се разбира като авансово плащане на цялата или частична сума на дълг, договорен с банка или финансова институция. Трябва да се има предвид, че това е неотменимо право, което всеки има от момента на искане на кредита.

Съгласно действащите разпоредби е възможно да се предвиди плащането на цялото или на част от това, което се дължи, дори против волята на кредитора в по-голямата част от кредитите, стига да са изпълнени определени условия. 

В тези случаи ще се плаща само лихва до датата на предсрочно погасяване и комисионна за предсрочно погасяване, чиято стойност съответства на един месец лихва за неиндексируеми операции, или един месец и половина лихва за индексируеми операции, и в двата случая изчислението се прави, като се вземе предвид капиталът, който е предплатен.

0
, обновено на 26/01/2023
публикувал: News359.bg