Иван Митев: Гръцкото държавно финансово управление е негодно за евро.

Иван Митев: Гръцкото държавно финансово управление е негодно за евро.

Дискусиите по повод конкретна особено важна причина за развитие на стопанска криза в Р. Гърция през 2011 г. продължават.

Коя е най-важната от тях?

Тази, която търси верния отговор на въпроса:

За стопанска ситуация в Р. Гърция съществуват две възможности:

Сегашното гръцко „Държавно финансово управление” (ДФУ)

(1) „съответства” или (2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

на качества, на ползване на „Евро”.

(Същността на гръцкото ДФУ е, че е без промяна наследено от време със „Златни пари”.
По своя основна характеристика – ползваните сега в Р. Гърция „Евро” са „Незлатни пари”.)

Възможният верен отговор е „Теза №1” или „Теза №2”.

1/ При (за първи път в света) изследване на този изключително важен световен стопански проблем установих, че е вярна „Теза №2”.

Практиката в живота потвърждава, поради наличие на НЕСЪОТВЕТСТВИЕ на сегашното гръцко ДФУ спрямо качества на ползвани „Евро” се развиват диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза в Р. Гърция.

Принципно същото обстоятелство при други страни е особено важна причина за тяхна криза през 2011 г.

Уверен съм, че всеки който направи изследване на тема „Съответствие на гръцко ДФУ, спрямо ползвани „Евро” ще получи представяни от мен резултати, които са „изненадващи” за специалисти, които досега дори не се замисляха за отговор на този въпрос.

2/ Вече е разкрито, че при запазено НЕСЪОТВЕТСТВИЕ на гръцко ДФУ спрямо качества на ползвани „Евро” не е възможно успешно преодоляване на стопанска криза и (за достатъчно време, независимо от воля на човека) ще се достигне до извратен пазарен развой за разрешаване на сегашни трудности чрез европейска хиперинфлация.

3/ Гръцкото ДФУ може да съответства на качества на ползвани „Евро” само при осъществено функционално развитие с „Модел Ресурси М”.

4/ Постигнатите теоретични резултати от изследвания за полезно подобрение на гръцко ДФУ са публикувани и общодостъпни.

Същите са възможни за полезна употреба за да се постигне необходимо усъвършенстване при гръцко ДФУ, което да е пригодно за качества на ползвани „Евро” и да са премахнати сегашните предпоставки за развитие на гръцка стопанска криза.

5/ Разбираеми са трудности за този, който досега е бил с реално мълчаливо съгласие за ползване на наследено от време със „Златни пари” гръцко ДФУ и при нови условия с „Незлатни евро” да осъзнае тази своя кардинална слабост.

Всеки има право на свое поведение за осъзнаване на правилност при представени „Теза №1” или „Теза №2”.

До 24 часа време след усъвършенстване на гръцко ДФУ няма да са налични сегашни кризисни проблеми в Р. Гърция, защото нейно ДФУ ще Е ГОДНО спрямо качества на ползвани „Евро”.

Продължаването на ненужно поведение на мълчаливо съгласие за ползване на сегашно неразвито гръцко ДФУ е предпоставка за ограниченост при определяне на точна преценка за причина за стопанска криза в Р. Гърция и за успешен подход за нейно преодоляване.

Несъгласните с представеното мнение и да искат не могат да бъдат на друго, освен че сегашното гръцко ДФУ е пригодно спрямо качества на ползвани „Евро”.

Моля защитници на запазване на сегашен начин на представено непълноценно гръцко управленско поведение при условия със сегашно „Евро” да се огледат и да видят кризата през 2011 г., която е заради функционална неразвитост на тяхно ДФУ. /Иван Митев – икономист

0
, обновено на 08/07/2019
публикувал: News359.bg